Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Καλησπέρα, βρίσκομαι στη φάση της αγοράς του πρώτου μου macbook pro, και έχω μια απορία σχετικά με την μεταπωλητική του μελλοντική αξία ωστε να αποφασίσω αν θα πάω σε M3 pro ή M1 Max. Ξέρω οτι η υποστήριξη-updates συνεχίζονται για περίπου 7-8 χρόνια από την ημερομηνία κυκλοφορίας. Οπότε, αν πχ Πάρω το M1 Max 32GB 1TB σήμερα στα 2900 ευρώ, μετά από 4 χρόνια πόσο θεωρείτε οτι θα εχει πέσει η αξία του αν θέλω να το πουλήσω να πάω σε επόμενη γενιά; Λόγω του οτι θα βρισκεται κοντά στο τέλος της υποστήριξης του από την Apple θα το χρειαστεί να το δώσω για ψίχουλα; Εναλλακτικά αν πάρω σήμερα στα 3800 ευρώ το M3 Pro 32GB 1TB, και το πουλήσω σε 4 χρόνια θα με συνέφερε περισσότερο σαν αγορά; Θεωρούμε και στις 2 περιπτώσεις ότι τα λάπτοπ ειναι στην ίδια κατάσταση εσωτερική-εξωτερική-ζωή μπαταρίας κλπ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 3. Νέο iPhone SE, IOS 17.1.2 (2022) ενός μήνα και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα. Μου ζητάει πολύ συχνά επιβεβαίωση του Touch ID με χρήση κωδικού. Όσο πιο συχνά ενεργοποιώ το τηλέφωνο, τόσο πιο συχνά μου ζητάει κωδικό, σε σημείο που, πιο πολύ χρησιμοποιώ τον κωδικό παρά το Touch ID. Γνωρίζεται κάτι γι' αυτό;
 4. Γεια σας θα ήθελα να αγοράσω αυτό το λάπτοπ και θα ήθελα να μάθω αν μπορω να το συνδέσω σε αυτή την οθόνη με καποιον ανταπτορα που να εχει mini display port και usb και αν θα ηταν δυνατο να εχει και magsafe ο ανταπτορας ωστε να φορτιζει το λαπτοπ Φανταζομαι το usb το βγαζει η οθονη ωστε να χρησιμοποιουμε τις θυρες που εχει πισω τη σωστα; Ευχαριστω
 5. In the vibrant universe of online slots, Crazy Time emerges as a groundbreaking and exhilarating game that transcends conventional boundaries. This comprehensive exploration delves into the distinctive features, dynamic mechanics, and the unparalleled excitement that defines Crazy Time, establishing it as a revolutionary force in the realm of digital gaming.

  Introduction to Crazy Time

  Crazy Time isn't just a slot game; it's a carnival of chaos, an explosion of color, and a kaleidoscope of entertainment. Developed by Evolution Gaming, a pioneer in live dealer and online gaming solutions, Crazy Time redefines the online slot experience by infusing elements of game shows, unpredictability, and massive winning potential into a single, visually stunning package.

  Carnival Atmosphere and Engaging Hosts

  The moment players enter the Crazy Time arena, they are transported to a carnival atmosphere. The vibrant studio setting, accompanied by lively hosts, captures the essence of a game show. The charismatic hosts guide players through the gameplay, creating an immersive and engaging environment reminiscent of a live TV show.

  Dynamic Multipliers and Bonus Rounds

  Crazy Time introduces dynamic multipliers and a myriad of bonus rounds, transforming the traditional slot experience into an interactive spectacle. The heart of Crazy Time is the money wheel, triggering the Crazy Time Bonus round. Within this bonus, players can access four distinct games: Coin Flip, Pachinko, Cash Hunt, and the eponymous Crazy Time. Each game offers a unique set of rules, strategies, and the potential for substantial wins.

  Interactive Bonus Games

  The four bonus games within Crazy Time provide an interactive and unpredictable experience. Players can engage in a Coin Flip, predicting the outcome of a coin toss; delve into the chaotic world of Pachinko, bouncing off pegs for multipliers; partake in Cash Hunt, shooting for hidden multipliers behind symbols; or experience the madness of Crazy Time, where the wheel determines colossal multipliers. The interactivity of these bonus games adds an extra layer of excitement.

  Live Interaction and Social Dynamics

  Crazy Time stands out by incorporating live interaction and social dynamics. The hosts not only guide the gameplay but also engage with the players in real-time. This live element fosters a sense of community, transforming each session into a shared experience where players can celebrate wins, strategize together, and revel in the unpredictability of Crazy Time.

  Flexible Betting and Strategies

  Crazy Time caters to a diverse audience by offering flexible betting options. Players can choose their wagers based on their preferences, bankroll, and risk appetite. Additionally, the game welcomes strategic approaches, allowing players to employ betting strategies like the Martingale system to enhance their gaming tactics.

  Mobile Compatibility for Gaming on the Go

  Understanding the modern player's need for flexibility, Crazy Time ensures mobile compatibility. Whether on a smartphone or tablet, players can immerse themselves in the madness of Crazy Time anytime, anywhere. The seamless transition to mobile platforms ensures that the carnival atmosphere and unpredictability are not confined to a desktop.

  Provably Fair Gameplay and Transparency

  Crazy Time adheres to the principles of provably fair gameplay, employing advanced algorithms to ensure transparency and fairness. This commitment builds player trust, knowing that every spin and bonus outcome is genuinely random and not manipulated.

  Conclusion

  Crazy Time is not just a slot game; it's a spectacle, a carnival, and an interactive entertainment experience. With its dynamic multipliers, engaging bonus rounds, and live interaction, Crazy Time invites players to step into the whirlwind of unpredictability, where every spin is a ticket to exhilarating entertainment and the potential for massive wins. Whether you're a casual player or a thrill-seeker, Crazy Time promises an unprecedented gaming adventure that transcends the boundaries of traditional slots.

 6. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ...ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΕΝΑ ΜΑΚ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ MACBOOK PRO 16 M2 PRO CHIP H ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ Μ3 PRO EIMAI ΣΕ ΣΚΕΨΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ BANDWITH ΚΑΙ Η GPU ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ Μ2 ... ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ? ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΠΑΛΙΟ?
 7. Καλησπέρα είχα παραγγείλει κάτι πράγματα από το skroutz είχα παράδοση σε skroutz point. Το πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν ότι έπρεπε να αποσυνχρονίσω το apple watch για να ελευθερωθή το bluetooth γιατί το σκρουτζ app για να ανοίξει θέλει το bluetooth. υπάρχει εύκολος τρόπος να γίνει αυτό?
 8. Καλησπέρα σας Αντιμετωπιζω ένα πρόβλημα σύνδεσης των apple συσκευών μου και της συζύγου μου (iPad, iPhone iMac) με το router speedport plus της cosmote. Συγκεκριμένα ενώ μου αναφέρει ότι έχει συνδεθεί δεν έχω Ίντερνετ. θα πρέπει να ανοίξω και να κλείσω τον διακόπτη από την συσκευή 2-3 φορές για να συνδεθεί. Αντιμετωπίζει κάποιος άλλος αυτό το ζήτημα; Επίσης μου αναφέρει ότι η σύνδεση δεν είναι ασφαλής ενώ δεν δείχνει κάτι τέτοιο στο devolo power line που προτιμά να συνδέετε αυτόματα επειδή αναγνωρίζει ότι είναι πιο ασφαλές.
 9. Redrocksshuttle.com provides convenient, reliable transportation to Red Rocks Amphitheater so you can enjoy your event worry-free. Our friendly drivers will make sure you get there safely and on time!

   

  transportation to red rocks amphitheater

 10. Καλησπερα έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.. μήπως μπορείτε να μου πείτε πως το λύσατε ;
 11. In the realm of online gambling, Lightning Roulette is a true game-changer. This innovative live casino game, developed by Evolution Gaming, has captured the attention of players worldwide with its unique blend of classic roulette and electrifying features. This article delves into the electrifying world of Lightning Roulette, exploring its distinctive attributes and why it has become a top choice for those seeking a dynamic and engaging gaming experience.

  A Modern Twist on Classic Roulette

  Lightning Roulette takes the classic game of roulette and adds a twist that electrifies the gaming experience. The game is played in a luxurious studio setting, with a charismatic live host who guides players through each round. The wheel itself is an impressive centerpiece, illuminated with dazzling LED effects, and the atmosphere is further enhanced by multiple camera angles and high-quality video streaming.

  Electrifying Multipliers

  The standout feature of Lightning Roulette is the electrifying multipliers. In each round, several numbers on the roulette wheel are struck by lightning. These numbers are then given random multipliers, which can range from 50x to a jaw-dropping 500x. When a player places a straight-up bet on one of these lightning numbers and wins, they receive their bet amount multiplied by the randomly generated multiplier.

  Dynamic Betting Experience

  Lightning Roulette offers a dynamic betting experience with an array of betting options. Players can place inside and outside bets just like in traditional roulette, but the addition of the lightning numbers and multipliers adds an extra layer of excitement. The potential for massive payouts creates a sense of anticipation with every spin.

  Interactive Hosts and Chat Functionality

  The live hosts in Lightning Roulette are charismatic and engaging, creating a TV game show atmosphere that draws players into the action. Players can interact with the host and other participants through a chat function, making the experience more immersive and social.

  Mobile Compatibility

  Lightning Roulette is designed to be mobile-friendly, allowing players to enjoy the game on their smartphones and tablets. This means you can participate in the electrifying roulette action from virtually anywhere, adding an extra layer of convenience to the experience.

  Conclusion

  Lightning Roulette has electrified the world of live casino games, offering a visually stunning and dynamic gaming experience. With its electrifying multipliers, charismatic live hosts, dynamic betting options, and mobile compatibility, it provides all the elements for a memorable online gaming adventure. Whether you're a fan of classic roulette or are drawn to the potential for extraordinary wins, Lightning Roulette delivers a high-voltage gaming experience that is sure to keep you on the edge of your seat. Don't miss the opportunity to immerse yourself in the electrifying world of Lightning Roulette and experience the excitement it brings to live casino gaming.

 12. Καλησπερα σας, Πως μπορώ να ελέγξω εάν ένα σφραγισμένο iPhone είναι γνήσιο ; Από πιο στοιχείο; serial number , imei, από τον κωδικό του τηλεφώνου;; Πως ξέρεις εάν είναι refurbished ή καινούργιο; Με ποιο γράμμα ξεκινάει το νέο μοντέλο ;; Επίσης έχω μια απορία … Γιατί με τιμολόγιο έχεις 1 χρονο εγγύηση και με απόδειξη λιανικής έχεις 2 χρόνια ;; Ποιος το αποφασίζει αυτό ;; Η νομοθεσία τι λέει; Ευχαριστώ πολύ!
 13. Mi Casino is a remarkable addition to the world of online gambling, offering an enticing and diverse gaming experience that has captivated players across the globe. In this comprehensive article, we will explore the intricate world of Mi Casino, delving into its gaming portfolio, unique features, and the advantages it brings to the landscape of online casinos.

  Embarking on the Mi Casino Adventure: Mi Casino emerged as a beacon of innovation and excellence, designed to provide players with a unique and secure platform for online gambling. Its commitment to delivering an exceptional gaming experience has quickly established it as a significant player in the industry.

  A Diverse Gaming Portfolio: Mi Casino offers an extensive and varied selection of casino games, catering to the diverse tastes and preferences of players. The gaming library includes an array of options such as classic and modern slot machines, table games, live dealer games, and sports betting. Slot enthusiasts can immerse themselves in a wide range of games, each featuring unique themes and exciting bonus features. Table game aficionados can enjoy numerous versions of classics like blackjack, roulette, poker, and more. Mi Casino also brings the thrill of a physical casino to the online realm with its live dealer section, offering games like blackjack, roulette, and baccarat with real dealers. Sports enthusiasts can place bets on a plethora of sporting events, adding a dynamic dimension to the gaming experience.

  Promotions and Rewards: Mi Casino is committed to enhancing the value of the gaming experience for its players through a range of promotions and rewards. New players are often greeted with generous welcome bonuses, which may include bonus funds, free spins, or a combination of both. The casino runs frequent promotions, loyalty programs, and special offers to reward players for their ongoing patronage. Players are encouraged to carefully review the terms and conditions associated with these bonuses to understand the wagering requirements and eligibility criteria.

  Advantages of Mi Casino:

  Reputation and Trust: Mi Casino has built a reputation for reliability and trustworthiness in the online gambling industry, providing players with a sense of security and confidence.

  Diverse Game Selection: Mi Casino's extensive range of games, including slots, table games, live dealer options, and sports betting, ensures that every gaming preference is catered to.

  Security: The casino places a premium on the safety and security of its players' data, implementing robust encryption technology to safeguard personal and financial information.

  Responsive Customer Support: Mi Casino offers a dedicated customer support team available around the clock to assist players with queries or concerns, ensuring a seamless gaming experience.

  Mobile Accessibility: The casino is fully optimized for mobile devices, allowing players to enjoy their favorite games on the go, at their convenience.

  Global Reach: Mi Casino welcomes players from various regions, creating a diverse and inclusive gaming community.

  In summary, Mi Casino is a shining example of excellence in the online gambling arena. With its diverse gaming portfolio, enticing promotions, and commitment to player safety, it offers a compelling and enjoyable gaming experience. However, players are encouraged to engage in responsible gaming, ensuring they stay within their limits and focus on the entertainment aspect of online casinos for a positive and enjoyable gaming journey.

 14. Απο οταν εβαλα το ιος 17 δεν μπορω ευκολα να ζουμαρω στις φωτογραφίες σαν να κολαει ολο το τηλεφωνο εχω 90gb χωρου και 99% μπαταριας υγεια εχει κάποιος καμια ιδέα;
 15. Το iPhone σας είναι ένα κορυφαίο smartphone που συνδυάζει την εκπληκτική τεχνολογία με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Διαθέτει εξαιρετική απόδοση, κορυφαία κάμερα για φωτογραφίες και βίντεο, και εκατοντάδες χρήσιμες εφαρμογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη σας. Απολαύστε το υψηλής ποιότητας οθόνη αφής, την ασφάλεια του Face ID και τη συνδεσιμότητα που σας επιτρέπει να είστε πάντα συνδεδεμένοι. Το iPhone σας είναι περισσότερο απλά ένα τηλέφωνο, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σας ζωής. CLICK HERE
 16. Καλησπέρα, για ποιο λόγω στην Ελλάδα δεν επισκευάζουν τα ρολόγια; Το πρόβλημα μου. Δυο μέρες αφού έληξε η εγγύηση, το ρολόι μου χάλασε: Apple Watch 7 45mm Το πάω στο επίσημο σέρβις και μου λένε μόνο αντικατάσταση που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσω από την αρχή νέο ρολόι( έτσι μου είπαν). Εγώ δεν θέλω νέο ρολόι εφόσον δεν έχω εγγύηση. Να το πάρουν να μου πουν τη βλάβη να το φτιάξω με ενδιαφέρει. Να το πληρώσω φυσικά. Τι να κάνω έληξε η εγγύηση. Φυσικά το επίσημο σέρβις εδώ ούτε καν δέχεται να το δει το ρολόι. Απλά μου λέει αντικατάσταση και αυτό πέταμα. Ο λόγος που γίνεται αυτό;;; Γιατί εγώ βλέπω ότι η υποστήριξη στο προϊόν είναι μηδενική άρα γιατί να μην αγοράσω άλλη εταιρεία με καλύτερο σέρβις; Σίγουρα με αυτή την πολιτική δεν το συζητάω να αγοράσω πάλι προϊόν apple.
 17. When it comes to online casino gaming, finding the right games and slots can make all the difference in your experience. At Playgame.casino, you'll discover a carefully curated selection of the finest casino games and slots, all in one convenient platform. In this text, we'll delve into the exciting world of Playgame.casino and its top-rated casino games and slots.

  Part 1: Extensive Game Selection Playgame.casino prides itself on offering an extensive array of casino games to cater to every player's preferences. Whether you're a fan of classic table games like blackjack, roulette, and poker, or you prefer the excitement of modern video slots and live dealer games, you'll find them all here. The platform partners with leading game providers to ensure a diverse and high-quality gaming experience.

  Part 2: Best Slot Games For slot enthusiasts, Playgame.casino is a paradise. The platform features a rich assortment of slot games, from traditional fruit machines to cutting-edge video slots with immersive themes and engaging bonus features. Each slot game is handpicked for its entertainment value and winning potential, ensuring that players have access to the best titles on the market.

  Part 3: Ratings and Reviews Playgame.casino takes the guesswork out of choosing games. The platform provides detailed ratings and reviews for each casino game and slot, giving players insights into gameplay, graphics, payouts, and more. This valuable information empowers players to make informed choices and discover new favorites.

  Part 4: User-Friendly Experience Navigating Playgame.casino is a breeze, thanks to its user-friendly interface. Players can easily search for games, read reviews, and access essential information about each title. Whether you're a seasoned gambler or a newcomer, the platform is designed to accommodate all levels of expertise.

  Conclusion: Playgame.casino is your go-to destination for exploring the best online casino games and slots. With a vast selection, detailed ratings and reviews, and a user-friendly interface, it's the ultimate resource for enhancing your online casino gaming experience. Visit Playgame.casino today and embark on a thrilling journey through the world of top-rated casino games and slots. Your next big win could be just a spin away!

 18. Να ρωτήσω κάτι άλλο; Αν ένα iPhone όπως έχω εγώ το 8plus και μάλλον δε θα πάρει το ios 17 μέχρι πότε θα μπορώ να κατεβάζω οποία εφαρμογή θέλω; Γιατί αν έχει παλιο λειτουργικό δε μπορείς να κατεβάσεις εφαρμογές ούτε καν παλιά έκδοση μειονέκτημα σε σχέση με Android αλλά Apple είναι αυτή. Ευχαριστώ περιμένω απάντηση
 19. Να ρωτήσω κάτι άλλο αν μπαίνεις με Wi-Fi είναι εύκολο να σε χακαρουν κ να μη λειτουργεί κάτι; σε δημόσιο ή ξένο
 20. Καλησπερα παιδια ειμαι κατοχος macbook air m2 και χρησιμοποιω το premiere pro για επεξεργασια βιντεο, η ερωτηση μου ειναι αν γινεται να αποθηκευονται ολα τα αρχεια που εχει το premiere pro και ολα οσα κανω γενικα στον εξωτερικο σκληρο δισκο Sent from my iPhone using Tapatalk
 21. Το έργο με τις αυθεντικές ή μη μπαταρίες δεν το ξέρω... Μπες μέσα από τις ρυθμίσεις να δεις ποιες εφαρμογές σου καταναλώνουν μπαταρία, μήπως δουλεύει κάτι στο παρασκήνιο και δεν το ξέρεις. Εγώ για παράδειγμα, είχα το ίδιο πρόβλημα και διαπίστωσα ότι καταλάθος έκανα συγχρονισμό των φωτο στο cloud στο παρασκήνιο (ανέβαζε θερμοκρασία και τελείωνε η μπαταρία χωρίς λόγο)
 22. Ναι αλλά εμένα ανεβάζει θερμοκρασία με απλή χρήση σε 10-20 λεπτά πολλές φορές χωρίς να παίζω παιχνίδι . Το ελεγχο με εφαρμογή κ έλεγε πως ήταν υψηλή θερμά. Επίσης η μπαταρία ήταν 93 κ τώρα 87 τα 100 σε 3-4 βδομάδες μάλλον είναι μη αυθεντική ε; Ευχαριστώ
 23. Xarisp

  User settings

  Καλησπερα παιδια θελω να κανω μια ερωτηση σχετικα με τις ρυθμισεις του χρηστη. Εχω δημιουργησει ενα δευτερο λογαριασμο χρηστη στο macbook και θελω να ρωτησω αν μπορω με καποιον τροπο να βαλω τις ιδιες ρυθμισεις και σε αυτο το λογαριασμο χρηστη( εννοω τις ρυθμισεις για παρειγμα τι μεγεθος να ειναι το dock για την αφη που χειριζεσαι το ποντικι)χωρις να τα κανω ενα ενα. Sent from my iPhone using Tapatalk
 24. Γενικά μη το φοβάσαι, σταματά να λειτουργεί από μόνο του το κινητό αν φτάσει σε επικίνδυνο σημείο βγάζοντας μνμ στην οθόνη. Μου το έκανε όταν το ξέχασα στο παρπρίζ...
 25. WINK WELL is a baby care products company that provides the best possible care products for children. We developed a line of products that are safe, natural, and effective, and we are committed to providing the best possible customer service. Our products are available online and in stores nationwide. Visit our site for more info.

   

  WINK WELL

 1. Load more activity


To #1 ενημερωτικό site για την Apple στην Ελλάδα

Σας προσφέρουμε όλα τα τελευταία νέα, φήμες και βίντεο για iPhone / iPad / Mac / Apple Watch / Apple TV.


Latest Blog News

×
×
 • Create New...

Important Information

Το appleworldhellas.com χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.